วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร

นายสุชาติ เทพสง่า เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยมีวิทยาในการบรรยาย คือ นายสุชาติ กิจพิทักษ์ บรรยายขั้นตอนและวิธีการจัดทำแบบทดสอบของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ให้ข้อสอบมีกระบวนการของการคิดวิเคราะห์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจดจำเพียงเนื้อหาเท่านั้น ให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรในวิทยาลัยในสังกัด

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร