โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการใหม่ Spark up Creative Innovation ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการใหม่ Spark up Creative Innovation ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหาน เป็นประทานในพิธีเปิด พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาปริญญาตรีที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ หลักสูตรจำนวน ๘๔ คน วิทยากรจากภาครัฐและเอกชน จำนวน ๔ ท่าน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแนวทาง กระบวนการ และวิธีการในการประกอบธุรกิจของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

 
 
   
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร