ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรขึ้น โดย นายปฏิเวธ พึ่งอุบล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ และประธานหลักสูตร ร่วมประชุมในครั้งนี้ เเพื่อพิจารณาตารางเรียน/ตารางสอน/อาจารย์พิเเพื่อพิจารณา ๑.ตารางเรียน/ตารางสอน/อาจารย์พิเศษ/คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 
 
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร