ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ขึ้นโดยคณะอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา ๑.อนุมัติผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกสาขาวิชา ๒.พิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๓. แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/๒๕๖๐ (พิเศษ) แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ๔. นักศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ขอโอนย้ายและขอเทียบโอน
ผลการศึกษา

 

 
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Dowload VTR สถาบันฯ ภาคภาษาอังกฤษ
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร