ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ Download
ตาราง SAR18-22 (การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ) Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการ สสส. แบบ 01 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการ สสส. แบบ 02 Download
แบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี Download
แนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ดูรายละเอียด
ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน เทคนิคเมืองปริทรรศน์ 59 ดูรายละเอียด
สถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ดูรายละเอียด
คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศึกษาดูงาน ดูรายละเอียด
 
วีดีโอแนะนำสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ประชุมอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
 
[อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
   
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
 
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ"สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท "ฟรี" ให้ประชาชน ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร โครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

กฐินสามัคคีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วัดป่าหนองเอี่ยน

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการใหม่
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ Spark up Creative Innovation

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีท รีสอร์ท
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุม จัดทำวารสารวิชาการนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ การประชุม ติดตามการดำเนินการ "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทาวน์อินทร์ทาวน์ รามอินทรา กทม.
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งาน"สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ ๒ The 2 nd RG Art Thesis & Special Project Exhibition 2016" ชองกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ สถาบันและตัวแทนนักศึกษา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะอนุกรรมการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร งานแถลงข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๔-๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันหารอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การประชุมขับเคลื่อน สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ชั้น ๓

[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการ An Intensive Dynamic English Day การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ครั้งที่่ ๓/๒๕๖๐
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมวิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถาบันพร้อมสู่ประเทศไทย
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ๔.๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม The Tide Resort บางแสน ชลบุรี การประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และการประชุมเตรียมการการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

โครงการอบรมแกนนำ "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ โครงการพัฒนานักวิจัยและจัดทำบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ (Conference Proceeding)
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจศูนย์อาชีวอาสาทั้ง ๑๐ ศูนย์ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กราบขอพรปีใหม่จากบุคคลที่เคารพรัก
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมเพื่อเตรียมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่๑๙ ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เจรจา ความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง มยส.

การประชุมคณะทำงานการซ่อมกังหันน้ำชัยพัฒนา

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   

[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคก  เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
[อ่านเพิ่มเติ่ม] [อ่านเพิ่มเติม]
"๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ผู้บริหารและบุคลากร

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีสำคัญ
 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร ครั้งที่ ๔-๒๕๕๙ งานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำนักศึกษา
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กันยายน...

ระดับปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ..

[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบัน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
   
   
กฎหมายอาชีวศึกษา
- กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา พ.ศ.2555 Download
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 Download
- ประกาศการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 Download
- ประกาศให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษา พ.ศ.2556 Download
- ประกาศให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2556 Download
- ระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 Download
- หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ สกอ. พ.ศ.2556 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ลว.25 พ.ค.2560 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้ของวิทยาลัยหรือสถาบันไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ลว.25-5-2560 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่วิทยาลัย ลว.25-5-2560 Download
ระเบียบข้อบังคับสถาบัน
- ระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ พ.ศ. 2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2557 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2557 Download
- ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2559 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยการขอสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 Download
- ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ พ.ศ.2560 Download
- ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ.2560 Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพณิชยการบางนา Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี Download
แบบคำร้อง

- บัตรลงทะเบียนรายวิชาระดับปริญญาตรี

Download
- ท-01 แบบคำร้องทั่วไป Download
- ท 02 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน Download
- ท 03 แบบคำร้องขอลงทะเบียน/ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า Download
- ท 04 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา Download
- ท 05 แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน Download
- ท 06 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต Download
- ท 07 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา Download
- ท 08 แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา Download
- ท 09 แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา Download
- ท 10 แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา Download
- ท 11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0 Download
- ท 12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade) Download
- ท 13 แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) Download
- ท 14 แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง Download
- ท 15 แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา Download
- ท 16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา Download
- ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Download
- แบบรายงานตัวนักศึกษา Download
แบบฟอร์มแผนการฝึกอาชีพ ปี 2557 Download

 

 

 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EditRegion8
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร