การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในการประชุมในครั้งนี้ ๑.เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒.เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๓.เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๔.เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทายาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก สาขาวิาเทคโนโลยีไฟฟ้า

 
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร