งบทดลอง 2560 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน  
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน  
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน  
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม  

- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม

รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน
รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม
งบทดลอง 2561 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม
รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน
- เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Institute of Vocational Education, Bangkok