การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร เพื่อทบทวน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร