โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
  อบรมในเรื่องของ บทบาทครูฝึกในสถานประกอบการ จรรยาบรรณในอาชีพ เทคนิคการประสานงานและการติดต่อสื่อ
สาร ช่วงบ่ายหัวข้อ จิตวิทยาวัยรุ่นและจิตวิทยาในการทำงาน,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจรรยาบรรณวิชา ชีพ สัมมาชีพ คุณธรรม จริยธรรม,การเสริมสร้างวินัยนักเรียน นักศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการบริการ,การวิเคราะห์งานและ
การเชื่อมโยงหลักสูตร,การเขียนวัตถุประสงค์ โดยวิทยากร
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
อบรมในหัวข้อ การเขียนแผนการฝึกวิชาชีพ โดยคณะวิทยากร,เทคนิคการสอน - การเรียนรู้ในสตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยคณะวิทยากร, เทคนิคการสอนงานด้วยวิธีสอนแบบต่างๆ โดยคณะวิทยากร
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
การประเมินผลการฝึกวิชาชีพ และการวัดความรู้และการประเมินผลเชิงประจักษ์โดยคณะวิทยากร,
การสร้างเครื่องมือการประเมินผล การจัดทำบันทึกการฝึกอาชีพและการจัดทำสรุปผลโดยคณะวิทยากร จากนั้น จะเป็น
การสรุปและเปิดโอกาศให้ซักถาม
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EditRegion8
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร