การประชุมฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

และการประชุมเตรียมการการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรจากวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจัดงานวันวิชาการ, เพื่อพิจารณาการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๖๐
 

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร