การประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๔-๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสถาบันหารอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคาประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร เพื่อพิจารณาการทบทวน (ร่าง) กฎหมายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน, เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร