๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ โครงการพัฒนานักวิจัยและจัดทำบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ (Conference Proceeding)

ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยและจัดทำบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ (Conference Proceeding) โดยมีวิทยาในการบรรยาย คือ ดร.อาทิตย์ กลีบรัง , อาจารย์ฉันทิพย์ ลีลิตธรรม และดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ บรรยายขั้นตอนและวิธีการจัดทำวิจัยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรในวิทยาลัยในสังกัด

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร