ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ Download
ตาราง SAR18-22 (การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ) Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการ สสส. แบบ 01 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการ สสส. แบบ 02 Download
แบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี Download
แนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ดูรายละเอียด
ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน เทคนิคเมืองปริทรรศน์ 59 ดูรายละเอียด
สถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ดูรายละเอียด
คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศึกษาดูงาน ดูรายละเอียด
 
วีดีโอแนะนำสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการด้านวิชาชีพ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม]
รับขวัญวีรบุรุษตัวจริง ปีที่ ๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เปิดบ้าน พธ. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ลงนามความร่วมมือระหว่างอาชีวไทย-จีน วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ"สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท "ฟรี" ให้ประชาชน ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
   
   
   

กฎหมายอาชีวศึกษา
- กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา พ.ศ.2555 Download
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 Download
- ประกาศการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 Download
- ประกาศให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษา พ.ศ.2556 Download
- ประกาศให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2556 Download
- ระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 Download
- หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ สกอ. พ.ศ.2556 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ลว.25 พ.ค.2560 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้ของวิทยาลัยหรือสถาบันไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ลว.25-5-2560 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่วิทยาลัย ลว.25-5-2560 Download
ระเบียบข้อบังคับสถาบัน
- ระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ พ.ศ. 2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2557 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2557 Download
- ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2559 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยการขอสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 Download
- ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ พ.ศ.2560 Download
- ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ.2560 Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพณิชยการบางนา Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี Download
แบบคำร้อง

- บัตรลงทะเบียนรายวิชาระดับปริญญาตรี

Download
- ท-01 แบบคำร้องทั่วไป Download
- ท 02 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน Download
- ท 03 แบบคำร้องขอลงทะเบียน/ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า Download
- ท 04 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา Download
- ท 05 แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน Download
- ท 06 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต Download
- ท 07 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา Download
- ท 08 แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา Download
- ท 09 แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา Download
- ท 10 แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา Download
- ท 11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0 Download
- ท 12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade) Download
- ท 13 แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) Download
- ท 14 แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง Download
- ท 15 แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา Download
- ท 16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา Download
- ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Download
- แบบรายงานตัวนักศึกษา Download
แบบฟอร์มแผนการฝึกอาชีพ ปี 2557 Download

 

 

 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EditRegion8
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร