การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันทื่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง
 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
 ที่อยู่: อาคารวิทยาลัย เทคนิคราชสิทธาราม เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร