การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประทานโดย ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ ประทานอนุกรรมการวิชาการ การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐, พิจารณาเห็นชอบผลการเรียนนักศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม), พิจารณาการเทียบโอนรายวิชา, พิจารณาการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

 
   
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร