การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ขึ้น ณ ห้องประชุม ชมพูพันธุ์ทิพสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประทานโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ประทานกรรมการสภาสถาบัน การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม), พิจารณาการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก, พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม และพิจารณาสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
   
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร