การประชุมคณะบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้มีการประชุมคณะบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประทานในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของวิทยาลัยในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี, เพื่อการจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรีและเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารสถาบัน

 
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร