โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ขึ้นโดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยากร เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อจัดทำเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรและเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

 
   
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร