พิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดพิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยมีบัณฑิตทั้งสิ้น ๔๑๙ คน โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประทานในการเปิดพิธีซ้อมย่อยในครั้งนี้ และมีอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ควบคุมแถวของบัณฑิต โดยในช่วงแรกจะเป็นการถ่ายรูปบัณฑิตพร้อมกับผู้บริหารและผู้ดูแลหลักสูตร

 
   
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร