การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ขึ้นโดยมีประธานอนุกรรมการวิชาการคือ ดร.ศิริรักษ์ รัชชุศานติและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ และภาคฤดูร้อน/๒๕๕๙, เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙, เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สาขาวิชาการตลาด, เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

 
   
   
   

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร