วันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งาน"สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ ๒ The 2 nd RG Art Thesis & Special Project Exhibition 2016" ชองกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา จังหวัดนครปฐม
งาน “สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ ๒ The 2 nd RG Art Thesis & Special Project Exhibition 2016” ของกาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยนางปัทมา วีระวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม การแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อนำ ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวงมาจัดแสดงเพื่อ ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานทองในรูปแบบช่างทองหลวง พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้คิดค้นออกแบบโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผสมผสานกับงานศิลปะแบบร่วมสมัย มาสร้างเป็นผลงานที่มีความสวยงามทรงคุณค่า มีความเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างทองหลวง ตามที่นำมาแสดงในวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีสมรรถนะทั้งด้านฝีมือและด้านการบริหารจัดการ

 
   
   

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร