การประชุมฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ขึ้นโดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร, ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐, การขออนุมัติตารางสอน และการส่งรายงานต่างๆ, แนวปฏิบัติการเก็บเงิน และระเบียบ, การรวบรวมข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 
   
   

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร