การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครพร้อมทั้งผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร