โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดโครงากรปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมทั้งผู้อำนวยการ อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากร คณะวิทยากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๕๕๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการเรียน สิทธิและหน้าที่ การปฏิบัติตนในการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร, เพื่อให้นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการสถาบัน, เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร