การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมคณะสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ขึ้นโดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภาสถาบัน คณะกรรมการสภาและผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการของวิทยาลัยในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙, เพื่อพิจารณา อนุมัติให้วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เปิกการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐, เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐, เพื่อพิจารณา การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย, เพื่อพิจารณา (ร่าง) กฎหมายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน

 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร