การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาการทบทวน (ร่าง) กฎหมายตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๕๑ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน

 

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร