การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันและผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
 

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร