การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๒๕๖๐

ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ทาวน์ อินทาวน์ ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ ประธานอนุกรรมการวิชาการ เป็นประธานในการเปิดพิธี ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเข้าร่วมในการประชุม
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร