การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ โดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อ 1.พิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(จบพร้อมรุ่น) 2. อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 3. อนุมัติเปลียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
 

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร