การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม The Tide Resort บางแสน ชลบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสภาฯ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งคณะกรรมการสภา, ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ จากวิทยาลัยในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารจัดการรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2560 และ(ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารจัดการรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2560
 

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร