โครงการอบรมแกนนำ "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีโครงการอบรมแกนนำ "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะวิทยากรจากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากวิทยาลัยในสังกัด จำนวน ๑๓ วิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ครู และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๙๕ คน รูปแบบการอบรมประกอบด้วยการบรรยาย สลับกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติของกลุ่มผ่านใบงาน และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นการอบรมในส่วนของผู้บริหารและครู

 
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นการอบรมในส่วนของนักเรียน

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร